מדיניות שימוש ופרטיות באתר | תיאטרון הקרון

מדיניות שימוש ופרטיות באתר

שימוש באתר אינטרנט זה (להלן - "האתר") כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש באתר (להלן - "המשתמש") לאמור בתנאי השימוש.

תיאטרון הקרון רשאי לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת, מבלי למסור על כך הודעה מוקדמת מראש, ותחילת תוקפם של השינויים תהא עם פרסומם.
תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומופנים אל נשים ואל גברים כאחד. 

ביצוע הזמנות והצטרפות למועדון הגולשים של תיאטרון הקרון

המשתמש יכול להזמין באמצעות האתר כרטיסים להצגות, תיאטרוני סיפור ושאר אירועים המועלים בתיאטרון הקרון  או מטעמו.
נוסף לכך, באמצעות האתר יכול המשתמש להירשם ל- "Newsletter", של תיאטרון הקרון.
רישומי המחשב בתיאטרון יהוו ראייה לכאורה לכך שהנתונים המופיעים בהם הינם הנתונים אשר נמסרו על-ידי המשתמש.
לצורך ביצוע הזמנה או הרשמה, יידרש המשתמש למסור פרטים שונים - שם פרטי ושם  משפחה, כתובת מלאה, לרבות שם הרחוב, מס' הבית, מס' הדירה, ישוב ומיקוד, מס' טלפון לצורך יצירת קשר, כתובת דואר אלקטרוני או פרטי כרטיס אשראי שברשות המשתמש.
הפרטים שחובה למסור, יסומנו במפורש בשדות המתאימים לכך (להלן - "שדות החובה"). המשתמש לא יוכל לבצע הזמנה או רישום באתר מבלי למלא את שדות החובה. 
הזמנת הכרטיסים תתבצע באמצעות כרטיס אשראי או כרטיס מנוי. בעת הזמנת הכרטיסים באמצעות כרטיס אשראי  יחויב המשתמש במלוא עלות ההזמנה. אישור העסקה על-ידי חברת האשראי אשר דרכה התחייב המשתמש לבצע את הרכישה יהווה תנאי הכרחי לקבלת בקשת הלקוח לביצוע העסקה. 
עם תום ביצוע ההזמנה יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש אישור הכולל את פרטי ההזמנה והודעה על כך שההזמנה בוצעה בהצלחה.
תוכלו להגיע להצגות מבלי לעבור בקופת התיאטרון ולהכנס לאולם באמצעות כרטיס המנוי. 
ביום ההצגה - יש לעבור דרך קופת התיאטרון לצורך קבלת כרטיס הכניסה.
 

ביטול הזמנה

ניתן לבטל הזמנות בקופות התיאטרון בלבד ולכל המאוחר, עד 24 שעות ממועד תחילת המופע שבגינו בוצעה ההזמנה. ביטול הזמנה ייעשה בהתאם להוראות החוק הרלוונטיות (חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו לפיו).
המצאת פרטים כוזבים עלולה לגרור נקיטת אמצעים משפטיים. לתיאטרון הקרון שמורה הזכות לבטל או שלא לאשר הזמנה בשל מסירת פרטים כוזבים או אי מסירת פרטים מלאים שמסירתם נדרשה. 
תיאטרון הקרון רשאי למנוע מהמשתמש לבצע הזמנה באמצעות האתר אם מסר במתכוון פרטים שגויים ו/או ביצע מעשה או מחדל העלולים לפגוע בתיאטרון הקרון ו/או הפר את תנאי מדיניות השימוש של תיאטרון הקרון ו/או נמנע בעבר, שלא כדין, מלשלם בעבור הזמנה שביצע מן התיאטרון ו/או אם כרטיס האשראי שברשותו נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כשלהי.

תקלות באתר

בעת ביצוע ההזמנה באתר, כאמור לעיל וכן בעת השימוש באתר ייתכן כי יתרחשו תקלות שונות  אשר יימנעו מן המשתמש שימוש רציף באתר.
תיאטרון הקרון ייעשה ככל יכולתו לתיקון התקלות, כאמור, ולמשתמש באתר לא תהיינה כל טענה בקשר עם כך כלפי התיאטרון. 

קניין רוחני

האתר מכיל או עשוי להכיל בעתיד קניין רוחני אשר שייך לתיאטרון הקרון או לכל מי מטעמו (למשל, תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר).
על המשתמש להניח כי החומרים המוצגים באתר מוגנים על-ידי דיני קניין רוחני, אלא אם כן נאמר אחרת.
אין למכור, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשנות, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן החומרים שבאתר, או לעשות בהם שימוש מסחרי או ציבורי אחר, ללא קבלת הסכמת תיאטרון הקרון לכך, מראש ובכתב.

הצהרת פרטיות

תיאטרון הקרון מייחס חשיבות רבה לפרטיותם של משתמשי האתר.
מטרתה של הצהרה זו ושל ההוראות המפורטות להלן, הינה להסביר את מדיניות ומחויבות תיאטרון הקרון לשמור על פרטיות המשתמש.
הצהרה זו על הוראותיה מהווה חלק מתנאי השימוש באתר, ובעצם השימוש באתר מסכים המשתמש לאמור בה, ולכך שלא יהיו לו כלפי תיאטרון הקרון כל טענות בקשר עימה.

מאגר המידע

על פי חוק, לא חלה על המשתמש החובה למסור מידע או נתונים אודות עצמו. ואולם, המשתמש לא יוכל לבצע הזמנות או להירשם למועדון באמצעות האתר, מבלי למסור מידע זה.
המידע והנתונים שימסור המשתמש לאתר בעת ביצוע הזמנה, כאמור, יישמרו במאגר המידע של תיאטרון הקרון.

שימוש במידע

השימוש במידע או בנתונים שימסור המשתמש,  ייעשה על-פי תנאי מדיניות זו, על פי הוראות הדין, ולמטרות שלהלן:

  • ביצוע הזמנות ורכישת כרטיסים להצגות, תיאטרוני סיפור ושאר אירועים המתקיימים בתיאטרון הקרון או מטעמו, כפי שיפורסם מפעם לפעם בפרסומי התיאטרון ובאתר.
  • משלוח מידע ופרסומים בנוגע לתיאטרון הקרון לכתובת הדואר האלקטרוני. המשתמש רשאי להודיע לתיאטרון הקרון , בכל עת, כי הוא אינו מעוניין בקבלת מידע ותכנים אלו.
  • יצירת קשר עם המשתמש בקשר להזמנה שביצע.

הגבלת פרטיות

אנו מתחייבים לשמור על סודיות הלקוח, פרטי האשראי אינם נשמרים במערכת ולא מועברים לצד ג' אלא בהוראת בית משפט.